K čemu je Enterprise Architektovi metodika TOGAF?
22. 4. 2016
K čemu je Enterprise Architektovi metodika TOGAF?

Co mají funkční informační systémy společného? Stabilní základ. Za špatně budovanou architekturou ICT jsou padající aplikace, pomalé systémy, problémy s upgradováním a ve výsledku nespokojený uživatel. Mezi typické problémy neřešené Enterprise architektury patří nedokumentovaná rozhraní mezi aplikacemi, problematické přepoužití komponent, více zdrojů pro stejná data, hodně platforem a s tím rostoucí náklady na rozvoj a údržbu ICT. Že vám to něco říká? Pojďme se podívat, jak je možné tyto problémy Enterprise architektury řešit pomocí metodiky TOGAF. V článku si popíšeme co je TOGAF, jak se liší od ostatních metodik a jak jej využít.

Co je TOGAF, jak se liší od ostatních metodik

Požadavky na funkčnost a komplexnost IT stále narůstají. IT aplikace a systémy se stále více otevírají. Je kladen důraz na mobilitu, dostupnost a bezpečnost. Nejedna organizace se tak dostala do těžkých problémů při upradu či rozvoji ICT. Enterprise architekt požaduje po solution architektech spolupráci při dokumentaci a rozvoji celého informačního systému. Pokud je dodavatel schopen rozumět těmto potřebám zákazníka a ví, jak fungují frameworky pro řešení Enterprise architektury, tak se to pro něj automaticky stává konkurenční výhodou, která mu ve výsledku přináší i úspory MD. TOGAF je jednou z metodik, která říká jak řídit návrh komplexních aplikací a jak ukládat výstupy architektury do architektonického repository k dalšímu využití jak pro Enterprise architekta, tak pro solution architekta dodavatele.

image2.png 

Přehled metodik pro Enterprise architekturu

Rozdíly mezi rolemi Enterprise a Solution architekt

Aplikace, které v Cleverlance vyvíjíme a pomáháme u zákazníků integrovat, se stanou součástí portfolia desítek až stovek aplikací, které tvoří např. informační systém banky. My jako dodavatel máme na projektu vždy svého solution architekta, který pomáhá detailně s technickou specifikací a ví o aplikaci vše. Cílem zákazníka je udržovat si detailní informace o všech částech informačního systému a být schopen řešit změny, které integruje buď Cleverlance nebo někdo jiný. Celá řada firem má problémy převzít a udržet detailní informace od solution architektů, které bude potřebovat při změně aplikací nebo integraci aplikace s jinými částmi systému. Celkovou koncepci a rozvoj všech aplikací u zákazníka si zajišťuje Enterprise architekt, který musí vědět, co ty desítky až stovky aplikací mají za funkcionalitu, jak jsou tyto aplikace propojené a jaká sdílí data. Je naprosto nezbytné, aby Enterprise architekt měl prostředky, jak řídit celou architekturu informačního systému.

Na schématu níže je modelový informační systém, kde CPS představuje penzijní systém Cleverlance se svým Solution architektem, který je dodán ze strany Cleverlance. Další systémy pro správu dokumentů (DMS), péči o zákazníky (CRM) či hlavní podnikový systém (ERP) mají "své" (často externí) solution architekty. Je zřejmé, že se skončením projektu odejde se solution architektem i detailní know-how. Enterprise architekt je ten, kdo toto know-how bude schopen nejen uchovat v architektonickém úložišti, ale i poskytnout stávajícím i budoucím solution architektům v podobě informací o jednotlivých rozhranních a sdílených datech jednotlivých aplikací. Z existence řízené Enterprise architektury tak těží jednak interně firma, tak i případný externí Solution architekt.

 

image3.pngRole Enterprise a Solution architekta v prostředí ICT

Kdo kromě architektů TOGAF využije?

Pro business analytika Cleverlance TOGAF přináší jasné požadavky na artefakty (matice, schémata, diagramy), které mají být v rámci business architektury dodány např. Use-case diagramy, Class diagramy apod. dále říká, jaké nástroje mají být použity (Visio, Enterprise architekt, Archimate apod.) pro tvorbu schématu a do jaké míry má být proveden detail popisu business architektury. Cílem je zajistit, aby výstup business architektury nejen vypadal stejně, ať už jej udělá Hana nebo Honza z Cleverlance, ale aby zákazník měl sjednocený popis i napříč různými dodavateli. Pokud pak zákazník má takto dokumentovanou architekturu (nejen tu business), tak při rozvoji IS a provádění změn je pro všechny dodavatele příjemnější orientovat se ve schématech, které dodal někdo jiný, což zrychluje práci nejen Cleverlance, ale celého týmu zákazníka. Tím sjednocujícím dokumentem, který TOGAF přináší a po kterém se jako dodavatel máme ptát, je tzv. „Architecture method“ dokument, který drží Enterprise architekt ve svém architektonickém repository. Takže až po vás bude chtít zákazník vytvořit „Business Footprint diagram“, tak víte, že jej najdete v „Architecture method“ dokumentu, který se nachází v architektonickém repository ve složce „Architecture metamodel“, kde si jej sami stáhnete, protože vám zákazník dal do architektonického repository přístup pro čtení. Zákazníkovi odpadne složité vysvětlování spoustě analytikům/solution-architektům, co mají a jak popisovat při návrhu architektury aplikace, což ve výsledku šetří čas a peníze všem.

solution_architect.jpg 

Pro vývojáře, databázové specialisty, technické architekty analogicky „Architecture method“ dokument jasně přináší seznam a vzory výstupů architektury, jak mají být dodány pro business, aplikační, datovou a technologickou vrstvu budoucí aplikace. TOGAF zároveň řeší kdy a kdo má být příjemcem těchto architektonických výstupů pomocí „Stakeholder mapy“.

TOGAF je trend v Enterprise architektuře, který se poslední 2-3 roky značně rozšiřuje už i ve státní správě okolo e-govermentu. V soukromém sektoru se s prvky aplikace TOGAFu setkáváme v Komerční bance, v O2, ve Vodafone, v KBC a servisních organizacích, které se starají o implementaci IS pro tyto subjekty – zde stojí za zmínku T-Systems nebo pro PPF skupinu Embedit. Celá řada firem a našich zákazníků nyní v březnu 2016 poptává Enterprise architekty (Komerční banka, Embedit, Microsoft, Česká spořitelna a další). Tím je jasně dán trend řešit Enterprise architekturu a Cleverlance se bude stále více potýkat s požadavky na zajištění souladu dodávky s metodikou TOGAF. Ve státní správě se TOGAF a modelovací jazyk ArchiMate ustanovil v Národním architektonickém plánu eGovernmentu ČR. Je tedy nutné, aby klíčoví lidé na našich projektech (architekti, vývojáři ale i projektoví manažeři) měli nejen povědomí o metodice TOGAF, ale i získali certifikaci TOGAF alespoň na stupeň Foundation.

Jak TOGAF funguje a příklady užití

TOGAF využívají manažeři a Enterprise architekti jako "manuál", resp. best practice pro návrh Enterprise Architektury (EA) společně s Archimate - podpůrným modelovacím jazykem; oba standardy patří do mezinárodně akreditovaných programů "The Open Group Architecture". Navíc poslední aktualizace Archimate 2.1 spolu s TOGAF 9.1 integrovala nejmodernější poznatky z oblasti EA, které nově zahrnují i řešení servisně-orientované architektury (SOA) a informační bezpečnosti. TOGAF si poradí s integrací na procesy ITIL, Prince2 či SCRUM.

Jádro TOGAF tvoří Architecture development method (ADM) a jeho fáze, které si stručně popíšeme:

image5.jpeg 

Preliminary

Popisuje přípravné aktivity vedoucí k ustavení útvaru architektury včetně definice architektonických postupů s ohledem na kontext organizace s cílem odstranit problémy neřešení Enterprise architektury a to i z pohledu bezpečnosti IS. Zde se zakládá architektonické úložiště, které má jasně definovanou strukturu - nejde jen o složku s projektovými adresáři, jak to známe z mnoha firem, ale jde o 3 úrovně detailu architektury - obecné schéma architektury celého systému na jednom listu, pak segmentová architektura jednotlivých aplikací a v třetí úrovni detailní architektura jednotlivých aplikací. S obecným schématem a segmenty pracuje spíše Enterprise architekt, solution architekt potřebuje detailní architekturu v třetí úrovni.

Architecture Vision

Připravuje variantní návrh řešení. Fáze A představuje prvotní návrh např. celého nového IS nebo jeho části včetně identifikace klíčových vlastníků aktiv a procesů (stakeholders) a indikace rozpočtu pro sponzora. Vytvoření Architecture Vision dokumentu v souladu s požadavky businessu a s ohledem na architektonické principy včetně bezpečnostní politiky. V Komerční bance jde o tzv. „Project Definition“. Řeší se zde rovněž analýza rizik na projektu.

Fáze B: Business Architektura popisuje rozpracování Business Architektury k podpoře odsouhlasené Architektonické vize (návrhu). Modelace use-case a diagramu tříd může být pomocí UML, nicméně TOGAF má vlastní modelovací jazyk ArchiMate, který je k dispozici zdarma včetně modelovacího nástroje Archi.

Fáze C: Information Systems architektura popisuje rozpracování Information Systems Architektury k podpoře odsouhlasené Architektonické vize. Jde o přípravu podkladů ve formě entitně-relačních diagramů a data-flow diagramů v databázové vrstvě. V aplikační vrstvě architekt pro vývojáře připravuje seznamy služeb pro programování dílčích XML kódů (WSDL).

Fáze D: Technologická architektura popisuje rozpracování Technologické architektury k podpoře odsouhlasené architektonické vize. Modeluje se nová topologie sítě, zapojení serverů, definice datových úložišť či revize havarijních plánů a plánů kontinuity.

Pro fáze B, C, D ve společných krocích popisujeme Baseline (AS-IS) a Target (TO-BE) architekturu, identifikujeme GAPy, tvoříme Road mapu projektu. Klíčovým výstupem je Architecture definition document, což je rozsáhlejší obdoba Technické specifikace v Cleverlance či poměrně věrná obdoba dokumentu „Solution Design“ v Komerční bance.

Fáze E: Příležitosti & Řešení popisuje prvotní návrh implementačního a migračního plánu včetně architektonické roadmapy. Zahrnuje identifikaci pracovních balíčků k implementaci na základě výstupů architektonické práce v předchozích fázích B, C, D. Zde je již významné zapojení projektového managementu třeba dle Prince2. Zde se řeší detailní rozpočet a alokace v čase na implementaci. Rovněž může dojít k rozslotování projektu pomocí tzv. Transition architektury.

Fáze F: Plánování migrace popisuje finalizovaný implementační a migrační plán případně tranziční architekturu s cílem dodat cílovou architekturu aplikace či IS. V případě, že nejsme v souladu s indikativním rozpočtem z Fáze A, tak je zde prováděno škrtání v projektu na základě cost/benefit a value delivery s klíčovými stakeholdery a sponzorem.

Fáze G: Řízení implementace je implementační. Enterprise architekt předává hotové architektonické návrhy a účastní se celé řady procesů, mezi které patří zajištění dodávky security do projektu včetně subdodavatelů, zajištění Compliance Review (audit), řízení Solution Architektů, dodávky bezpečnosti v rámci vývoje, post-implementační review a zaštiťuje Risk management v průběhu implementace.

Fáze H: Změny návrhu pokrývají celou řadu typů změn přes jednoduché změny k inkrementální m změnám až po rearchitektonické změny. Togaf rozlišuje, zda je nutné provádět popis architektury pro situace, kdy zákazník chce, aby tlačítko bylo modré a ne červené a pro situaci, kdy se významně zasahuje do více vrstev architektury (třeba do business a datové).

Fáze Management požadavků poskytuje rámec na dodávku jakýchkoliv funkčních i nefunkčních (např. bezpečnostních požadavků) kdykoliv v rámci vývoje nových IS. Řeší prioritizaci požadavků a vyhodnocení jejich dopadů.

Závěrem

TOGAF je aktuální trend řízení Enterprise architektury a vývoje IS s přesahem do procesů fungování organizací. Nyní se prosazuje i ve státní správě s ohledem na kybernetický zákon a metodiky NBÚ. Ministerstvo vnitra pomocí TOGAF nyní zahájilo evangelizaci EA do ostatních ministerstev s cílem podpořit e-government v ČR. Díky propojení řetězce dodávek a subdodávek požadavky propadají i k našim zákazníkům a s požadavky na řešení Enterprise architektury se budeme na projektech potkávat stále více. Je tedy naprosto nezbytné kromě porozumění typickým problémům neřešené Enterprise architektury i být schopen problémy řešit a pokud jste článek dočetli až sem, tak víte, že metodika TOGAF tyto problémy Enterprise architektury umí řešit a věřím, že tento článek pro vás bude prvotním impulzem k dalšímu seznamování se s metodikou TOGAF.

Martin Tobolka 

 

 

Příběh Testing Clever Akademiehttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/TCA.aspxPříběh Testing Clever Akademie<p>​​Představte si zábavnou práci, která má budoucnost, potenciál, je každodenní výzvou a budete se do práce těšit. Pak si představte, že se na ní můžete připravit během jediného týdne a nemusíte studovat roky. To není jen iluze, to vám umožní Testing Clever Akademie!</p><h2>O co vlastně jde? </h2><p>​Celé odvětví IT neuvěřitelně roste a vzhledem k nezbytnosti technologií pro dnešní svět a každodenní život bude vývoj neustále pokračovat. A všichni víme, že se veškeré technologie rozvíjí raketovou rychlostí. A že ten, kdo zaspí, bude konkurenci dohánět jen velmi těžko. Aplikace a systémy, které nám usnadňují naprosto běžné činnosti našeho života, se musí jako každý jiný výrobek náležitě testovat, než jsou představeny veřejnosti, a to jak z důvodu kvality, tak z důvodu vysokých požadavků. </p><p>Práce profesionálních testerů spočívá v navrhování, spouštění a organizování manuálních i automatických testů. To se můžete naučit pouze jako součást několika málo inženýrských programů na vysokých školách. Tam nebude ale věnován studiu testování takový prostor, jako u nás. <strong>Během jediného týdne se v našem kurzu naučíte vše potřebné, abyste se mohli začít živit jako tester/ka. </strong>Co si přát víc? Co třeba tohle: úspěšným absolventům rovnou nabízíme pozici u nás v <a href="http://www.cleverlance.cz/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment">Cleverlance </a>a následně se pečlivě staráme o jejich profesní rozvoj. <strong>S ohledem na budoucnost jde o skvělou kariéru, která otvírá neustále nové a nové možnosti, protože IT business opravdu jen tak neskončí</strong>.</p><h2>Příští Testing Clever Akademie se koná <span style="color:#ff0097;">22. - 26. 1. 2018.</span> </h2><p> <strong>Chcete vědět, jestli máte nadání stát se testerem? Zkuste najít co nejvíce chyb v následujícím screenshotu a v případě zájmu o účast napište na e-mail <a href="mailto:lucie.kalousova@cleverlance.com">lucie.kalousova@cleverlance.com</a>, kolik a jakých chyb jste našli. A nezapomeňte přiložit své CV!  </strong></p><p> <strong><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/tca.png" alt="tca.png" /><br></strong></p><h2>Jak to začalo?</h2><p>Na jaře roku 2015 jsme uspořádali 1. ročník Testing Clever Akademie ("TCA"). Vymysleli jsme koncept, vybrali kandidáty, vytvořili plán školících dnů a zajistili následné začlenění budoucích kolegů a kolegyň do celého týmu. Hledali jsme a hledáme hlavně nadšené a zvídavé mladé lidi, kteří se o testing, programování ale i kompletní IT odvětví zajímají. </p><p>Společně s největšími specialisty v oboru jsme vybrali ty podstatné body, které musí každý tester ovládat. Koncept a obsah upravujeme po každé další akademii tak, aby byla vždy zajištěna aktuálnost. Pouze vyzkoušením a testováním může být ověřena funkcionalita daného systému. </p> <img alt="hromadna_TCA.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/hromadna_TCA.jpg" /> <h2>Jak to probíhá?</h2><p>Pokud vás možnost zúčastnit se akademie zaujala, není nic jednoduššího, než číst dál. </p><p>První kontakt s námi proběhne přes HR. Motivace a předpoklady jsou velice podstatné pro další bod a tím je <b>závazná pozvánka</b> na Testing Clever Akademii. Tak se stanete účastníkem a my vás pod vedením expertů – našich zkušených kolegů a kolegyň – naučíme vše, co potřebujete k profesi testera či testerky. </p><p>Během týdenního kurzu se seznámíte s metodikou, SQL a databázemi, analýzami a základními testovacími technologiemi. V poslední den si vaše nově nabyté znalosti vyzkoušíme. Pro ty nejúspěšnější máme připravenou pracovní pozici na HPP v Praze a navíc naši tři nejlepší absolventi získají jako bonus finanční odměnu v hodnotě 4, 6 a 10 tisíc korun. Pracovní nabídky nejsou omezené počtem, ale odvíjejí se od vaší pracovitosti a schopností.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/TCA2018.png" alt="Testing akademie vás naučí testování softwaru" />​</p><h2>Naše akademie má téměř 50​procentní úspěšnost absolventů. </h2><p>Budoucí absolvent by měl být především <strong>bystrý, pečlivý a pohotový, mít povědomí o IT </strong>- zdravý rozum a analytické myšlení jsou důležitější, než notoricky naučené poučky či citace. Týmový duch, ale zároveň schopnost samostatné práce, perfektní čeština či slovenština, trocha angličtiny a možnost pracovat na HPP po absolvování, jsou veškeré požadavky! </p><p>V další části se můžete podívat na pár krátkých příběhů našich úspěšných účastníků!</p><h2>Medailonky</h2><p>   <img alt="Klara.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Klara.png" style="margin:5px;width:120px;height:120px;float:right;" /></p><p>Minulý rok jsem končila VŠE a zvažovala, kde najít uplatnění. Testování SW mi přišlo jako vhodný způsob, a když jsem vyhrála TCA, už jsem se mohla jen těšit na projekt. </p><p style="text-align:right;">Klára</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Martin_OK.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Martin_OK.png" style="margin:5px 20px;width:120px;height:120px;float:left;" /> </p><p>Mám vystudovanou střední průmyslovku se zaměřením na IT a TCA mi přinesla hlavně možnost získat pracovní uplatnění jako tester bez předchozí praxe. Mám za sebou několik projektů v telekomunikacích a pořád se mám co učit. </p><p style="text-align:left;">Martin</p><p> <img alt="Petra_ok.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Petra_ok.png" style="margin:0px 20px 30px 15px;width:120px;height:120px;float:right;" /> </p><p style="text-align:right;"> </p><p>Vždycky jsem byla nadšená pro IT, ale nevěděla jsem, jak začít. TCA mi pomohla naučit se základům testování, které nyní můžu využít na projektu. </p><p style="text-align:right;">Petra</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Run.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Run.png" style="margin:5px 20px;width:120px;float:left;" /> </p><p> Díky TCA jsem se dostal na zajímavé projekty nejdřív v telekomunikacích a nyní i v bankovnictví. Rád se učím novým technologiím a nástrojům, v čemž mi Cleverlance dává prostor. Možná i proto jsem se v TCA umístil na prvním místě v závěrečné soutěži. </p><p>Run</p><p> </p><p> <img alt="Martina.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Martina.png" style="margin:5px 20px;width:120px;float:right;" /> </p><p>O TCA jsem se dozvěděla od kamarádky a přišla mi jako fajn způsob, jak si „nanečisto“ vyzkoušet svou budoucí práci. Z testerky jsem se po půl roce stala databázovou vývojářkou a práce mě zkrátka baví. </p><p style="text-align:right;">Martina</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Pavel_ok.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Pavel_ok.png" style="margin:5px 20px;width:120px;height:120px;float:left;" /> </p><p style="text-align:left;">Minulý rok v marci som sa zúčastnil I. ročníku TCA a od tej doby pracujem v Cleverlance ako Test analytik. Mám za sebou už veľa práce na niekoľkých projektoch v telekomunikáciách a stále sa mám čo učiť. TCA mi priblížila podstatu reálnych projektov a vďaka mojim analytických schopnostiam som sa po jej absolvovaní stal Test analytikom. </p><p style="text-align:right;">Pavel</p><p style="text-align:left;"> </p><p> <img alt="Simona_OK.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Simona_OK.png" style="margin:5px 20px;width:120px;float:right;" /> </p><p>Jsem absolventkou VŠE, při které jsem pracovala na administrativní pozici. TCA mi dala možnost začít pracovat v IT. Hodně mě při jejím průběhu zajímala analýza, a jelikož jsem v ní byla dobrá, našla jsem v ní i uplatnění a působím na telco projektu jako Test analytička. </p><p style="text-align:right;">Simona </p><p> </p><h2>A kdo za to všechno může?</h2><table width="100%" cellspacing="0" style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td style="width:25%;vertical-align:top;">​<img alt="MiCakrt.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/MiCakrt.png" style="width:200px;" /></td><td style="width:75%;padding-bottom:40px;"><p>​V Cleverlance jsem začínal zhruba před 14 lety na pozici Testera na projektu v bance. Za tu dobu jsem vystřídal mnoho projektů, což je i důvod, proč mi práce přijde stále dynamická a mám možnost získávat neustále nové zkušenosti. Dnes zastávám funkci Competence Leadera pro oblast testingu a stojí za mnou tým více než 200 QA specialistů. Loni jsem se stal i garantem programu pro začínající testery - Testing Clever Akademie, která mi přijde jako skvělý způsob, jak si najít a vychovat vlastní testery a začínající analytiky. Všichni noví kolegové a kolegyně se zapracovali, stali se platnými členy týmu a pracují na reálných projektech v bankovnictví a telekomunikacích. </p><p style="text-align:right;">Michael Čakrt<br> QA Competence Leader a garant TCA</p></td></tr></tbody></table><table width="100%" cellspacing="0" style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td style="width:50%;">​ <p>Líbí se mi organizovat projekt, který formou intenzivního školení pomáhá nováčkům ve světě IT získat potřebné znalosti a získat zajímavé zaměstnání. Baví mě v průběhu akademie sledovat rostoucí potenciál jednotlivých účastníků, ale i nová přátelství, kterých i v následujících ročnících vznikne nepochybně dost. Těším se na osobní setkání a všem budoucím účastníkům přeji hodně štěstí a úspěchů. </p><p style="text-align:right;">Lucie Kalousová<br> Recruitment Specialist</p></td><td style="width:25%;vertical-align:top;"> <img alt="lucie.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/LucieKalousova.png" style="margin:5px;width:200px;" /> </td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"> A pokud chcete vědět, jak vypadá velký testerský projekt v praxi, přečtěte si tento článek: <br> <a href="/Blog/Stranky/TaaS-na-O2.aspx">http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/TaaS-na-O2.aspx</a> </p><p style="text-align:justify;"> <em>Článek původně z 6.1.2016 byl aktualizován ke dni   5. 12. 2017.</em></p><p style="text-align:justify;"> <em>Lucie Kalousová</em></p>
"Já, horolezec"http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/horolezeni.aspx"Já, horolezec"​​<a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucie_Hrozov%C3%A1">Lucie Hrozová​</a> je naše skvělá kolegyně testerka. A taky známá česká horolezkyně a reprezentantka v závodním lezení, která patří mezi světovou elitu v lezení mixových a drytoolingových cest na skalách.​ Stihla toho už hodně: <div><ul><li><p>​​14x medailistka Světového poháru.<br></p></li><li><p>Mistryně ČR ve všech lezeckých disciplínách.</p></li><li><p>Vítězka Evropského poháru.</p></li><li><p>Na svém kontě má přelezy nejtěžších mixových cest na světě a za své přelezy řadu ocenění „Výstup roku“ a „Nejlepší alpský výstup“.<br></p></li><li><p>Jako první žena na světě přelezla obtížnost M15- do té doby lezenou pouze muži.<br></p></li><li><p>Zažila lavinu i pád do ledovcové trhliny.<br></p></li></ul><p></p><p>Tahle štíhlá jemná dívka v sobě evidentně skrývá mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Poprosili jsme ji, aby nám prozradila, jak se z člověka stane horolezec.​</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/horolezeni/horolezkyne.jpg" alt="horolezkyne.jpg" /> <br> </p><h2>​Hory a skály to je má komfortní zóna …aneb „j​​​á,​ horolezec“​<br></h2><p>Myšlenku, že se stanu horolezcem jsem si vytvořila již ve velmi raném věku. Tipuji tak okolo mého čtvrtého roku. Nebyla to žádná velká vzletná myšlenka. Víte, když všichni okolo vás tráví čas pouze ve skalách a touto vášní je nakažená celá vaše rodina i okolí, l​​​ehce ve svých čtyřech letech uvěříte, že lezení patří mezi základní existencionální potřeby a možná i něco víc.</p><p></p><p>Mírné vystřízlivění se dostavuje obvykle okolo šestého roku s nástupem do první třídy. Teprve v této chvíli vám dojde že opravdu ne všichni lidé na světě jsou horolezci. Na chvíli upadáte do lehké letargie, kterou záhy vystřídá již ne tak lehká hysterie vašeho třídního učitele, který vás přistihl při vylézání z okna vaší vlastní třídy (umístěné v nejvyšším patře budovy).</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/horolezeni/horolezeni.jpg" alt="horolezeni.jpg" /> <br> </p><p>​Na druhou stranu se vcelku rychle naučíte počítat, alespoň to, co vám přijde vhod. Například se zkusíte dopočítat odhadu, jak moc si natlučete. A tak se vrhnete třeba na výpočet pádového faktoru. (Pádový faktor vyjadřuje tvrdost pádu při horolezeckém sportu nebo na via ferratách. Čím vyšší hodnota, tím tvrdší pád. Hodnota pádového faktoru (označovaného jako f), která se u lezení pohybuje v intervalu 0 až 2, se vypočítá tak, že délku pádu vydělíme činnou délkou lana.)</p><p>A dojdete do fáze, že možná nevíte jakou hodnotu má „pí“, ale jistě víte, že "Normovaný pád" má hodnotu pádového faktoru f = 1,74 - ačkoli Ludolfovo číslo fascinovalo lidé už tisíce let, vy jste fascinováni severními stěnami obřích horských velikánů. Zeměpis tak máte, alespoň co se lezeckých a horských oblastí týká, v malíčku také. Snad můžete i propadnout na hodině praktické výuky, ale štand, kladku i osmičkový uzel sestrojíte i o půlnoci a ač si to nemůžete napsat do svého profesního životopisu, první pomoc a vytáhnutí zraněného z ledové trhliny zvládnete také. Jednou si vás asi spletou s bezdomovcem, to když se vrátíte po víkendu (měsíci) ze skal, ale to přece vůbec nevadí. To dobrodružství určitě stojí za to.</p><p>Alespoň pro mě je dobrodružství samotná podstata lezení. V tomto ohledu se vymyká trochu ostatním sportům, ať už to zní nebo nezní jako klišé.</p><p> <a href="https://youtu.be/9sHeu93c7Qo" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/horolezeni/video.jpg" alt="video.jpg" /></a><br> </p><p>​​​Lezení je životním stylem, není to jen o dvou či třech hodinách na sportovišti, ale o tom, že trávíte čas venku v horách, skalách - ideálně celý svůj život. Vezmete na ramena batoh, do něj vybavení, spacák, karimatku a alespoň na víkend zapomenete, že je i něco jiného než vy a váš parťák a laně.</p><p>S nástupem umělých lezeckých stěn je lezení přístupné každému v jakékoliv podobě a je jen na vás, která je vám bližší. Můžete zvolit mezi lezením na laně (na obtížnost), boulderem (pár obtížných kroků nad matrací, do které se odskakuje) až například po pískovcové lezení, které je u nás tak naprosto jedinečné, unikátní a krásné i pro lezce z celého světa.</p><p>Provozuju“ úplně všechny lezecké disciplíny, ale zimní lezení, to mi učarovalo nejvíc. Vždy když začnou padat sněhové vločky, mám zvláštní pocit, jakoby se dělo něco speciálního. Jsme čtyři sourozenci a já můžu říct, že si připadám v zimním ročním období jako moje pětiletá sestra, s tím rozdílem, že ona se těší na Ježíška a já na zamrzlé ledopády. Ona teda ještě další rozdíl nachází v tom, že prý moje ledy nejsou skutečné, že „prý „ se zase brzo roztají a už tu nebudou. Na čemž je velký kus pravdy, snad jí jen můžu odpovědět, že krásné věci mohou být i neuchopitelné a že někdy i roztají.</p><p>Jak už jsem zmínila v úvodu, pocházím z horolezecké rodiny, narodila jsem se v Děčíně, městě obklopeném skalními stěnami. Na stěnách našeho bytu visely vždy obrázky horolezců, Alp, Himalájí a kdo nepoznal horu Eiger, byl bez večeře. Nerada jsem bývala o hladu, tak jsem se postupně naučila poznávat hory, až jsem je chtěla všechny vidět i na živo.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/horolezeni/ledolezeni3.jpg" alt="ledolezeni3.jpg" /> <br> </p><p>Začínala jsem přes sportovní lezení na umělých stěnách, ve kterém jsem závodila až do dospělých kategorií, kdy jsem pak postupně přešla víc do hor a pustila se i do světových pohárů v ledolezení. Tahle láska „svět vidět shora“ mi zůstává i nadále. Už jednadvacet let, c​o lezu.</p><p> Na lezení na obtížnost, ve kterém závodím především, se mi líbí fakt, že nelezete přímo proti soupeři. Ti tam samozřejmě jsou, ale ne v danou chvíli. Každý má svůj pokus, ohraničený časový limit a snaží se dolézt co nejdále. Vaším soupeřem tak nejsou jiní závodníci, ale cesta samotná, kterou se snažíte zdolat. Díky závodům jsem se podívala do všech koutů světa. Nebyl tam zrovna čas se kochat krajinou nebo cestovat, ale alespoň vím kam se třeba jednou budu chtít vrátit. </p><p>Někdy toho cestování a stresu spojeného se soutěžením dokáže být až moc. Ve chvíli kdy vám už po sté nepřiletí zavazadlo. Nouzově přistáváte a nebo vám hlásí bombu na letišti a vy nestihnete dorazit včas na závod. Když se k tomu všemu přidá ještě fakt, že si chytře zapomenete pas v minulém letadle a zatknou vás na letišti v Dubaji (pak můžete jen poslat smsku šéfovi, že to zítra do práce nestíháte a že to možná stihnete až příští týden). Na druhou stranu závodění vás naučí především zvládat prohry, přiměje k určitému mentálnímu tréninku a koncentraci. Možná mi to jednou při výchově dvou uplakaných dětí přijde trochu vhod.</p><p>​<img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/horolezeni/ledolezeni1.jpg" alt="ledolezeni1.jpg" /></p><p>Někdy si lidé myslí, že lásku pociťuji i k zimě samotné, když v ní přeci tolik lezu. To zrovna ale říct nemůžu. Zima mi samozřejmě je a to fest. Lezla jsem nejvíce v -35°C a když k tomu připočtete ještě sílu větru a durch promoklé oblečení není to žádná „hitparáda“. Největší zvláštnost lezců je pak ta, že si porovnávají omrzlé končetiny a předhánějí se, kdo o kolik článků přišel. Já přišla jen o nehty, ale prý je to v pořádku, jakožto holka si mám udělat gelové či co.</p><p>Pro ty z vás, duše dobrodružné, neříkám, aby jste vykročili mimo svou komfortní zónu, ale, aby jste do ní vkročili. Čeká tam na vás i ta vaše „cesta“ ať už má jakýkoliv sklon či obtíže.</p><p>Snad jen zmíním, že horolezec ve velkém korporátu taky není úplně k zahození, když v mé poslední práci byla už hodně špinavá okna, navrhla jsem, že tam klidně sama slaním na laně a vyčistím je osobně. Další výhoda je, že se na svět dokážu podívat z jiné perspektivy. Jak říkají horolezci: „Viděl jsem mraky shora i zdola“. ​</p><p> <i>Lucie Hrozová​</i></p></div>
Úspěch nekončí s Happy Endemhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/Happy-End.aspxÚspěch nekončí s Happy Endem<p>​​Není velké množství firem, které mohou po pravdě říct, že v jádru jejich byznysu leží záchrana lidských životů. Mezi ty, které mají právo se takovým způsobem popsat, patří <a href="https://www.happyend.cz/" target="_blank">Happy End</a>, přední český dodavatel prostředků pro řešení úniků kapalin, bezpečnost práce a protipožární ochranu u nás. Díky jejich produktům se nebezpečné situace dají řešit dřív, než z nich vyrostou katastrofy. A společnosti Happy End zabraňování malým i velkým katastrofám jde náramně. Z původně malé firmy se rozrostla na jednoho z místních lídrů a nyní dodává svoje zboží i do zahraničí. <a href="https://www.happyend.cz/" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Happy-End/Screen%20Shot%202017-11-28%20at%2011.30.45.png" alt="Screen Shot 2017-11-28 at 11.30.45.png" style="margin:10px 20px 2px 15px;width:200px;float:right;" />​</a>​Růst firmy je samozřejmě radostný proces, ale zároveň patří k těm nejnáročnějším na organizaci. A právě v této fázi nastoupila Cleverlance, aby pomohla lidem v předních liniích tohoto úspěchu ukočírovat svůj čas i nutnou administrativu. </p><h2> O obchodním zástupci a k​ouzelném zrcátku </h2><p> Happy endy najdeme především v pohádkách. A stejně tak jako dospělí často přestanou umět ocenit dobře vyprávěnou pohádku, podle mě lidé v dnešním rozvinutém světě neumí ocenit magičnost IT vymožeností. Mít možnost vyrazit na cestu do jiného města, vytáhnout magické zrcátko (jako např. tablet) a zjistit všechny potřebné informace pro naplánované pracovní úkoly, je - alespoň pro mě - pořád ještě kouzelné. </p><p> My jsme vypracovali podobně čarovně fungující aplikaci pro interní využití zaměstnanci Happy Endu, konkrétně jejich obchodními zástupci. S růstem společnosti se samozřejmě zvyšoval i počet zákazníků a objem objednávek. Právě obchodní zástupci musí s těmito zákazníky navazovat a udržovat dobré obchodní vztahy, znát všechna specifická zákoutí firemní nabídky a umět vytvořit objednávku nejlépe odpovídající potřebám klienta. Naše aplikace, běžící na kouzelném tabletovém zrcátku s iOS, jim umí pomoci ve všech povinnostech. Především tím, že skrze jednu aplikaci získá obchodní zástupce přehled o všem potřebném a snadno pak skrze ni vypracuje i příslušnou dokumentaci. Tak například naše interní aplikace pro Happy End umí: </p><p> <b>Informovat obchodníka o stávajících klientech: </b>Všechna důležitá data o zákazníkovi, jako adresa, kontaktní osoby, obrat, produktové portfolio, vývoj, platební morálka, poslední schůzky, reklamace, telefonáty jsou k okamžitě k dispozici. </p><p> <b>Informovat o příležitostech: </b>Je snadné rozdělit jednotlivé klienty podle důležitosti, lokality atd. Při naplánování schůzky aplikace ohlásí obchodnímu zástupci, jaké firmy se nachází v okolí smluveného místa. </p><p> <b>Šetřit a organizovat čas: </b>Přehledný kalendář poskytuje informace o nových událostech a notifikuje uživatele o plánovaných schůzkách. </p><p> <b>Usnadnit práci s dokumentací: </b>Zápisy ze schůzek, cenové nabídky nebo emaily jsou jednoduše přístupné, přehledné a vždy po ruce. </p><p> <b>Usnadnit přístup k informacím o produktech a skladových zásobách:</b> Znalost sortimentu firmy i jeho dostupnost na jednotlivých skladech cestuje kamkoliv spolu s obchodním zástupcem.​</p><h2> Hladká plavba bez vodopádů </h2><p> Práci na aplikaci pro obchodní zástupce Happy Endu provázela (a provází) vzájemná důvěra, která se promítla i do kvality dodaného řešení. Klasický model vývoje (tzv. vodopádem), řeší jednotlivé fáze, tzn. analýzu, design, programování a testování, jako oddělené jednotky. Takové rozdělení práce může fungovat, ale v případě, že je nutné implementovat změny, může také hodně brzdit a prodražovat celý proces vývoje. Agilní vývoj se naopak ke všem fázím staví jako k souběžným, kontinuálním činnostem. Pro správné fungování agilního vývoje software je extrémně důležitá dobrá zpětná vazba. A zatímco u jiných řešení lze uživatelské testování provést až jako poslední krok, v podstatě jako tečku za vývojem, u Happy Endu jsme informací od uživatelů mohli využít ke zlepšování funkčnosti aplikace. Tým obchodních zástupců jedné firmy je relativně malá jednotka lidí, kteří vědí, co potřebují a jak by jim tabletová aplikace měla ulehčit práci. Díky agilnímu přístupu a dobré zpětné vazbě jsme proto mohli vytvořit aplikaci přímo na míru. </p><p> Implementace našeho řešení v praxi probíhá bezvadně a my jsme rádi, že pomáháme Happy Endu pomáhat jejich zákazníkům. Od zadání, přes vývoj až po dodání a support, celý příběh naší spolupráce má jednoznačně pozitivní průběh. Skoro jako v té pohádce. </p><p> <br> </p><p> <i>Lukáš Horák</i></p>
Bitcoin v Českuhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/bitcoin2.aspxBitcoin v Česku<p>​O bitcoinu se u nás začalo mluvit s několikaletým zpožděním. Teprve v roce 2011 se o převratné digitální měně zmiňuje český tisk (Hospodářské noviny, Respekt). Články vesměs hovořily o bitcoinu jako o anarchistické digitální měně počítačových pirátů, že si za ně můžete nakoupit drogy na darknetu nebo o finanční bublině. V této době je také vytvořeno heslo „Bitcoin“ na české Wikipedii, kde nacházíme kusé informace popisující tuto virtuální měnu a pár slov o jejím zakladateli. </p><p> Později, jak hodnota bitcoinu stoupala vzhůru, všimla si fenoménu digitálního platidla i další média, která o něm u nás postupně ​rozšiřují povědomí. O nové digitální měně se u nás začíná široce diskutovat, první nadšenci kupují pár jednotek – v té době se cena pohybovala na méně než 200 dolarech. Zároveň již fungují stránky na doméně Bitcoin.cz, kde lze vyčíst základní charakteristiky a návody o bitcoinu. </p><p> Rok 2014 byl přelomový tím, že se v Praze objevily první automaty na tuto měnu a také několik podniků, kde se s bitcoiny dalo fyzicky platit. Jedním z nich byl například experimentální prostor <a href="https://www.paralelnipolis.cz/">Paralelní Polis </a>v Holešovicích. Jedná se o projekt známé umělecko-anarchistické skupiny ZTOHOVEN, kde si můžete vychutnat výběrovou kávu, vyslechnout přednášku o kryptoanarchii a za vše zaplatit bitcoiny.</p><p> V lednu následujícího roku se stala nevídaná událost. Bitcoiny jsme mohli nově nakupovat také na pobočkách České pošty a na terminálech Sazky. Přesněji řečeno, mohli jsme nakoupit (objednat) bitcoiny přes webovou službu <a href="https://www.easycoin.cz/">EasyCoin</a> a následně zaplatit na poště či terminálu Sazky v hotovosti službou Supercash. Služba Easycoin tak nabízela více než 8000 platebních míst a to mělo umožnit masový rozmach do všech koutů naší země. Bohužel tato služba vydržela pouze 6 týdnů. </p><p> Pošta i Sazka pak náhle spolupráci s EasyCoinem ukončila. Do hry se totiž vložil tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), který službu i celkovou digitální měnu velmi kritizoval a žádal vysvětlení. Korunu této kauze pak nasadil ministr financí Andrej Babiš (ANO), který byl velmi překvapený, že něco podobného pošta provozuje. Proslavil se svým legendárním výrokem: „Je to pro mě šok, vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst. To bude asi nějaký omyl, fakt to není v pořádku“.</p><p> Nicméně bitcoin byl vytvořen právě proto, aby byl nezávislý a odolal státním zásahům. A tak i tato vládní „nastavená noha“ sice zpomalila další rozšiřování obchodování s tímto platidlem v Česku, ale rozhodně ho nezastavila. Počet podniků, které akceptují bitcoin, je u nás stále více. Aktuálně jen v Praze napočítáme přes 120 obchodů a restaurací. Mezi nejznámější společnosti, které bitcoin přijímají, je například dovážková služba „Dáme jídlo“ nebo mezinárodní řetězec s občerstvením Subway.</p><p> Letos, na sedmé výročí #BitcoinPizzaDay se přidala mezi bitcoinové pionýry také Alza, náš největší obchod s elektronikou. Od května můžeme na českém eshopu i jeho zahraničních mutacích platit on-line pomocí bitcoinu. Kromě nového způsobu placení navíc Alza do svých kamenných obchodů v Praze a Bratislavě umístila také bankomaty, kde lze koruny a eura směnit za bitcoiny. </p><p> Ve stejný čas v Česku proběhla jedna z nejvýraznějších událostí české bitcoinové komunity. Praha hostila 3. ročník mezinárodní bitcoinové konference (<a href="http://www.pragueconvention.cz/blockchain-bitcoin-conference-prague-2017/">Blockchain & Bitcoin Conference​</a>). Odborníci z celého světa zde sdíleli své zkušenosti o uplatnění technologie bitcoinu ve státní správě, bankovních systémech, médiích, zdravotnictví nebo obchodování na burzách. Projednávali otázky budoucnosti bitcoinu a dalších kryptoměn. Současně s konferencí proběhla i výstava zařízení a softwaru pro kryptografický průmysl a doprovodných služeb.</p><h2> Jak je to s legisla​tivou?</h2><p> Až do konce loňského roku neměla naše země žádný zákon, který by obchodování s bitcoiny a další kryptoměnou reguloval. Protože bitcoiny nejsou oficiálně uznanou měnou, je označení „digitální měna“ vlastně zavádějící. Samotná ČNB vydala dne 10. února 2014 stanovisko, podle kterého bitcoiny nejsou považovány za peněžní prostředky, ani za elektronické peníze ve smyslu zákona (č. 284/2009 Sb.) o platebním styku. Podle uvedeného prohlášení bitcoiny nevykazují ani znaky investičního nástroje, jak je definuje zákon (č. 256/2004 Sb.) o podnikání na kapitálovém trhu. Bitcoin je tedy oficiálně branný jako věc​ nehmotná a při obchodování s ním jde vlastně o směnu zboží.</p><p> Situace se změnila 1. ledna 2017, kdy začal v Česku platit historicky první právní předpis, který definoval bitcoin jako virtuální měnu. Stal se jím zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (č. 253/2008 Sb.). Ten klade nové povinnosti na směnárny a prodejce virtuální měny. Takovéto společnosti musí nově zjišťovat identitu svých zákazníků, pokud nakupují kryptoměnu za více než 1000 EUR. Jinými slovy, pokud nakupujeme bitcoiny za více než 25 tisíc korun, musíme se prokázat ve směnárně občanským průkazem. To platí i pro online nákupy.</p><p> Další zákon, který se připravuje pro bitcoinové obchodníky, se bude týkat daní. Vláda plánuje přidat do zákona o DPH paragraf, podle něhož odběratel zboží či služeb ručí za daň neodvedenou dodavatelem v případě, že za ně zaplatil virtuální měnou. To znamená, že pokud dodavatel DPH nezaplatí, může ji finanční úřad vymáhat po subjektu, který zboží nakoupil. Bude tedy muset běžný zákazník ověřovat, zda pokrokový kavárník, prodávající lahodnou kávu za bitcoiny, platí daně? No nechme se překvapit, co naši zákonodárci upečou.</p><h2> Jednoduché používání bitcoinu</h2><p> Pokud chcete bitcoiny nakoupit, ať už čistě pro investiční účely nebo je využívat k platbě v eshopech či u lokálních obchodníků, není to nic složitého. Nejjednodušší je vyhledat a použít nejbližší automat, kde podle návodu zaplatíte platební kartou. Vyjede papírek s adresou účtu (veřejný klíč) a heslem (soukromý klíč), popřípadě kódy dostanete také SMSkou. A na kontě se již blyští patřičný obnos bitcoinů. Avšak pozor, společnost provozující takový automat si bere poměrně vysoké poplatky a tak směnný kurz není nejlepší.</p><p> Nejvýhodnější kurz na trhu poskytuje jedna z největších bitcoinových obchodních společností <a href="https://www.coinbase.com/join/5870d749f966096b8bf9dea2">Coinbase</a>. Zde se zaregistrujete a necháte ověřit svou identitu. Následně můžete nakoupit různé druhy virtuální měny. Platby probíhají buď převodem z účtu (při větších objemech) nebo online platební kartou. Použitím tohoto <a href="https://www.coinbase.com/join/5870d749f966096b8bf9dea2">linku</a> při registraci dostává náš čtenář při nák​upu kryptoměny nad 100$ jako bonus 10$ navíc.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/bitcoin2/image8.png" alt="image8.png" /> <br> </p><p> Tato společnost nabízí jako bezpečnou peněženku také aplikaci pro mobilní telefony. V této aplikaci vidíme nejen stav na účtu a aktuální kurzy, ale můžeme velmi rychle a jednoduše zaplatit. Stačí načíst QR kód s adresou účtu prodejce, navolit částku a stisknout tlačítko. Během několika minut přistane na kontě prodávajícího zvolený obnos a již si můžete usrknout z čerstvě připravené kávy čí usednout do zrovna nakoupeného vozu značky Tesla.</p><p> <em>Jan Čermák</em></p>
​​Otevíráme dveře do světa IT, dokořán http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/zeny-v-IT-4.aspx​​Otevíráme dveře do světa IT, dokořán <p>​Někdy nám naše každodenní realita občas brání vidět odvážné cíle, které by nemusely zůstat jenom v rovině fantazie. Touha po změně životní dráhy nebo naplnění ambicí pak kvůli obavám zůstane viset někde v oblacích. Taková práce v IT představuje sen mnoha lidí toužících po změně. Ti z nich, kteří mají pocit, že takový sen je nedosažitelný, že se na něj nedostatečně připravili v dosavadní kariéře, nebo že jejich schopnosti nenaleznou v informačních technologiích uplatnění, mají u nás možnost se přesvědčit o opaku. O tom, jak Cleverlance pomáhá změnit životy, jsem se pobavil s vývojářkou Martinou. </p><h2> Statistika nuda je... a to je tak​​ asi všechno </h2><p> Martina studovala statisticko-pojistné inženýrství na VŠE a bez mučení přiznává, že po nějaké době nemohla statistiku ani vidět, natožpak v ní pokračovat kariérně dál. Na škole si ale měla možnost vyzkoušet práci s databázemi a ta ji přece jenom zaujala. Jenže kam dál? Osud jí hrál do ruky, protože brzy po jejím odchodu ze statistického pekla jsme na jaře roku 2015 otevřeli naši první Testing Clever Akademii. Ta se zaměřovala přesně na takové, jako je Martina: nadané, nadšené a bystré lidi s chutí zkusit něco nového. </p><p> Martina si prošla týdenním školením, které ji naučilo potřebné základy pro práci testera - včetně vedení dokumentace a způsobů analýzy testovaného produktu. Kromě toho získala i přehled o procesech v IT obecně. Tester totiž přichází do styku s výsledky práce nejrůznějších odborníků a nevyhne se znalostem o dalších aspektech vývoje software. “Seznámila” se i s informacemi, které již znala, jako práci s SQL. Potěšilo ji, když zjistila, že toho ví o IT víc, než si byla při nástupu na Akademii vědomá. Jakmile úspěšně složila závěrečné testy, nebylo co řešit. Cleverlance získala skvělou novou posilu do testerského týmu. </p><p style="text-align:center;"> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/zeny-v-IT-4/Martina3.jpg" alt="" /> ​<span style="color:#888888;font-size:1em;text-align:center;">​​​​Ve​ volném čase Martina ráda jezdí na kole.</span></p><h2> Jedna změna nestačí </h2><p> A tady by mohl příběh Martiny, nadšené metalistky a cyklistky, skončit. Jenže talentovaní lidé se málokdy spokojí s naplněním jednoho snu. Už po pár měsících bylo jasné, že Martina je nejen skvělá testerka, ale má i na víc. Její vedoucí za ní přišel s nápadem, že by se mohla začít připravovat na dráhu vývojářky. A koneckonců proč ne? Už jsme mluvili o tom, že na škole se seznámila s databázemi, které ji na rozdíl od ostatního učiva zaujaly. </p><p> Tak došlo k tomu, že Martina měla v práci nový režim. Polovinu své pracovní doby věnovala testování software a tu druhou se vzdělávala. Kolegové jí pomáhali zadáváním a kontrolou příkladů, takže neseděla jenom u knih. Místo toho si prakticky zkoušela, v čem bude její nová pozice spočívat. Po zacvičení plynule přešla z testerky na pozici databázové vývojářky v rámci stejného projektu. A vypracovala se na Senior DB Developerku. Penzijním společnostem pomáhá starat se o kompletní databáze plateb a reagovat na změny v zákoně či potřebách zákazníků. Její cesta od studentky bez zkušeností v IT k expertce na PL/SQL​, byla až neuvěřitelně rychlá. Oceňuje, že se přitom naučila pracovat v týmu, což pro ni dříve nebyla samozřejmost, a poznala přitom spoustu "fajn lidí". Momentálně se především soustředí na zlepšování v dosavadních znalostech a schopnostech a každopádně chce dál dělat vývojářku, protože ji to hodně baví. </p><p>Příběh Martiny je unikátní v tom, jak rychle se dokázala vypracovat a kam až se dokázala dostat. Rozhodně ale můžeme prohlásit, že takových příběhů se u nás píše více. Testing Clever Akademie umožňuje každému, kdo se přihlásí, strčit pomyslnou nohu do dveří IT a otevřít je tak široce, jak mu/jí to vyhovuje. Nejdůležitějším krokem ke splnění jakéhokoliv snu, je uvědomit si, že​ fantazii lze překlopit do reality vlastní snahou - s troškou štěstí nebo pomoci. Proto se IT snílkům snažíme vyjít co nejvíce vstříc.<br></p><p> <em>Lukáš Horák </em><br></p>
Bitcoin – (ne)známá historiehttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/bitcoin1.aspxBitcoin – (ne)známá historie<p> <em>​​​​​​Určitě ten pojem každý z vás slyšel. Virtuální internetová měna, digitální platidlo nebo kryptoměna. Ano budeme se bavit o bitcoinech. Co to vlastně je? Jak to vzniklo? Jak to funguje? A jak jako virtuální? Jak si je mohu pořídit? A na co vlastně? Pojďme společně najít odpovědi na tyto otázky. ​​​</em></p><h2> Jak to zač​​​alo</h2><p> Existuje dost způsobů, jak přijít k penězům. Nejběžnější je chodit do práce a vydělávat, popř. podnikat. Když budete mít štěstí, můžete peníze najít. Pokud jste zločinec, můžete peníze padělat nebo zkusit vykrást banku. Anebo úplně jinak… můžete vynalézt svou vlastní měnu! </p><p>Přesně takto to udělal počítačový programátor <b>Satoshi Nakamoto</b>, který 3. ledna 2009 stiskl tlačítko na své klávesnici a vygeneroval prvních 50 jednotek nové měny zvané <strong>Bitcoin</strong> (kód <strong>BTC</strong>). Nebyly to žádné mince nebo tištěné papírové bankovky, žádné zlato. Jedná se pouze o informace složené z nul a jedniček, které řídí 31 tisíc řádek kódu počítačového systému. Naprogramovaný kód v C++ je volně přístupný a Nakamoto na něm pracoval více než rok, než jej zveřejnil na internetovém fóru.</p><p>Dalších 9 dní poté, co začaly existovat první jednotky bitcoinů, proběhla <strong>první peněžní transakce</strong>. Dne 12. ledna 2009 Nakamoto převedl 50 bitcoinů na účet svému spolupracovníkovi, vývojáři jménem Hal Finney. Tímto byla odstartována nová éra digitální měny. </p><p>Ale co by to bylo za peníze, pokud by se za ně nedalo nic koupit. <strong>První zdokumentovaný nákup</strong> za bitcoiny se uskutečnil téměř rok a půl po startu projektu. Tehdy se na internetovém fóru Bitcointalk.com objevil příspěvek od amerického diskutéra Laszlo Hanyecze, který nabízel 10 000 bitcoinů tomu, kdo mu pošle na Floridu do města Jacksonville pizzu. Zřejmě hodně vyhladovělý programátor výzvu ještě dvakrát zopakoval, když pak 22. května 2010 se transakce konečně uskutečnila. Laszlo v diskuzi zveřejnil fotku doručené pizzy, obdržel dokonce 2 krabice! </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/bitcoin1/image2.jpeg" alt="image2.jpeg" /> <br> </p><p>V té době se hodnota bitcoinu pohybovala okolo 0,41 centů za jednotku a tak Laszlo Hanyecz tehdy za pizzu zaplatil v přepočtu 41 dolarů. Následující dny vystřelila hodnota bitcoinu strmě nahoru a již tři měsíce po nákupu se na témže webu objevil kousavý příspěvek, jakže mu chutnala pizza za 600 dolarů. A další příspěvek už mluvil o 2600 dolarech! </p><p>Nakonec se na tomto fóru objevilo něco přes tisíc příspěvků a z prvního nákupu za bitcoiny se stala legenda. Byl zaveden tzv. „Bitcoin Pizza Index“, který dosahoval na začátku listopadu 2017 neuvěřitelné hodnoty 72,5 milionu dolarů, to znamená více než půldruhé miliardy korun! A na počest tomuto slavnému milníku v historii bitcoinu se vždy 22. května na webu slaví #BitcoinPizzaDay. Myslím, že digitální průkopník Laszlo Hanyecz si pizzu už nedává, pravděpodobně mu dost zhořkla…</p><h2> Záhadný Nak​amoto</h2><p> Tvůrcem bitcoinu je dle svého vlastního prohlášení 36letý Japonec <strong>Satoshi Nakamoto.</strong> Důvodem vývoje vlastní virtuální měny byl nesouhlas s probíhající celosvětovou finanční krizí a chováním finančních a ekonomických kruhů, které za tím stály. Chtěl vytvořit platidlo, která by bylo odolné vůči všem politickým, monetárním a spekulačním vlivům. Měna nesmí podléhat inflaci, ani ji nelze regulovat ze strany státu. A tak chytrý Japonec vymyslel měnu digitální, která je emitována a kontrolována pouze softwarem. Kdo ale vlastně byl tento geniální tvůrce? </p><p>Před zveřejněním popisu algoritmu nové měny o něm nejsou na internetu žádné záznamy. Když publikoval první verzi kódu, začal spolupracovat s členy kryptografické komunity, kteří mu pomáhali systém testovat a ladit. Se svými kolegy čile komunikoval – na programátorském fóru i emailem. Zaregistroval a vytvořil také webovou stránku na adrese <a href="http://www.bitcoin.org/">www.bitcoin.org</a>, která produkt popisuje a kde lze nalézt základní informace o této digitální měně. </p><p>Nakamoto se na vývoji softwaru podílel až do roku 2011. Poté ovšem svérázný programátor začal předávat své pravomoce, zdrojový kód a web domény kolegům z komunity a následně oznámil, že činnost na bitcoinu ukončuje. Přesouvá se prý na jiné projekty. A od té doby už o něm nebylo slyšet. Podle IP adres je Nakamoto nedohledatelný a emailová adresa „satoshin@gmx.com“ byla v roce 2014 zrušena z důvodu neaktivity majitele. A tak jak se záhadný autor bitcoinu zjevil, opět zmizel v hlubinách internetu. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/bitcoin1/bc.jpg" alt="bitcoin.jpg" /> <br> </p><p>Když se tehdy uznávaný odborník na výzkum internetové bezpečnosti Dan Kaminsky snažil neúspěšně prolomit kód a najít slabinu systému, prohlásil, že Nakamoto je buď naprostý génius, nebo za tím vším stojí skupina špičkových vědců. Tento člověk by totiž musel mít rozsáhlé vědomosti z celé řady oborů,​ jako je finančnictví, ekonomie, matematika, kryptografie, počítačová bezpečnost, programování, peer2peer komunikace, atd. </p><p>Jednou z možností, jak odhalit autora bitcoinu, je zacílit na kryptograficku komunitu, což je poměrně malá skupina lidí. Pokud tedy Nakamoto existuje, jistě by se tam objevil, tvrdí Stuart Haber, jeden z členů mezinárodní kryptologické organizace IACR. Tvůrce bitcoinu, ať už je to geniální jedinec anebo skupina lidí, má však dobrý důvod se skrývat. Není totiž úplně první, kdo přišel s novou měnou. Jeho předchůdce Bernard von NotHaus byl v USA za podobný vynález odsouzen – jeho firma prodávala zlaté a stříbrné mince. Právo na emisi měny má přece pouze a jen stát! Navíc se odhaduje, že Nakamoto natěžil během svého působení v komunitě 1 milion BTC! A to je už důvod zůstat v anonymitě.</p><p>Nicméně pravdou je, že Nakamotovy publikace a články jsou napsané perfektní britskou angličtinou, dokonce používá slovní obraty používané čistě na britských ostrovech a územích bývalé britské kolonie (Austrálie, Nový Zéland, JAR). Ovšem jeho komunikace probíhala v čase odpovídajícím časovému pásmu UTC -5 až -6, pokud měl návyky běžného člověka. To znamená, že se musel nacházet na východě USA, popřípadě ve státech střední Ameriky, Karibiku, Peru, Ekvádoru nebo Kolumbie. </p><p>Kdo opravdu stojí za pseudonymem Satoshi Nakamoto, ví pravděpodobně americká zpravodajská agentura NSA, která nepřímo potvrdila, že tuto identitu prověřovala pomocí stylometrie (studium psaného jazyka) jeho internetové komunikace. Důvodem bylo podezření Obamovy vlády, že Nakamoto je ruský nebo čínský agent, který chce bitcoinem ohrozit ekonomickou stabilitu USA.<br> Tato fakta a zároveň velká šíře záběru praktických vědomostí ukazuje, že s Japoncovou identitou je to pravděpodobně úplně jinak. Co ale jisté je, že tvůrce (či tvůrci) patří v současnosti mezi pohádkově bohaté lidi. </p><h2>Dalš​í vývo​​​j měny</h2><p>V roce 2010, kdy Laszlo koupil pizzu za bitcoiny, byla v Japonsku otevřena první významná bitcoinová burza (Mt. Gox), která podpořila masivní využívání kryptoměny. Na konci roku již převyšoval objem vygenerované měny více než 1 milion dolarů! Známé společnosti začaly postupně bitcoin akceptovat pro platby a tím umožnily jeho růst, např. Wikileaks nebo Electronic Frontier Foundation (viz bod 1 na grafu níže).</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/bitcoin1/Screen%20Shot%202017-11-08%20at%2015.45.21.png" alt="" /> <br> </p><p>V roce 2011 byl založen internetový a zpravodajský portál Bitcoin Magazine a publikován článek o Silk Road (online černém trhu), kde platidlem byl právě bitcoin. Odhaduje se, že 5 % všech plateb v té době probíhalo právě na darknetu. Zviditelnění a nové možnosti, kde bitcoinem platit, způsobily významný nárůst hodnoty bitcoinu. Z lednového dolaru se vyšplhal až k červnovým 31 dolarům za jednotku – to bylo zaznamenáno jako první „bublina“, která v prosinci splaskla s následným pádem měny zpět ke 2 dolarům (bod 2 v grafu). Pád poté vystřídal pomalejší stabilní růst hodnoty, kdy rostly především objemy obchodu. Např. Coinbase, jedna z největších společností obchodujících s digitální měnou, oznámila prodeje bitcoinů v hodnotě 1 milionu dolarů pouze za únor 2013.</p><p>V březnu se pak řetězec peněžních transakcí zvaný „blockchain“ rozdělil dočasně na dva nezávislé řetězce s odlišnými pravidly ověřování plateb. Po šest hodin fungovaly současně dvě sítě bitcoinů, každá s vlastní verzí historie transakcí. Hlavní vývojáři vyzvali k dočasnému zastavení transakcí, což vyvolalo silné prodeje. Normální provoz byl obnoven, když se většina sítě vrátila na předchozí verzi 0.7. Zároveň burza Mt. Gox krátce pozastavila depozity bitcoinů a směnný kurz ihned poklesl o 23% na 37 dolarů. V následujících hodinách se ovšem kurz opět vrátil na předchozí úroveň, přibližně 48 dolarů za jednotku. </p><p>V dubnu téhož roku se největší burzy BitInstant a Mt. Gox potýkaly se zpožděním vyřizování požadavků na nákup měny, kvůli ohromnému zájmu, což vedlo k poklesu kurzu bitcoinu z 266 dolarů na pouhých 76 dolarů (viz bod 3 grafu), než se vrátil na 160 dolarů během pouhých šesti hodin. </p><p>Opravdové „rally“ ale čekalo měnu v listopadu 2013, kdy bitcoinová čínská burza BTC China svými zobchodovanými objemy zdaleka předběhla Mt. Gox a evropskou Bitstamp a kryptoměna atakovala dosud nemyslitelnou hranici 1 242 dolarů za jednotku. Tuto spanilou jízdu o měsíc později ukončila People's Bank of China, která zakázala čínským finančním institucím používat bitcoiny. Dalším faktorem byli skeptičtí investoři, kteří při překonání magické hranice 1 000 dolarů za jednotku začali hromadně bitcoiny prodávat. Třešničku na dortu pak nasadila FBI, když ve stejný čas uzavřela Silk Road a z počítačů zatčeného majitele získala více než 200 tisíc jednotek měny. Toto vše způsobilo pokles hodnoty až na 600 dolarů a některé společnosti přestaly měnu úplně používat (viz bod 4 v grafu).</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/bitcoin1/image6.jpeg" alt="" /> <br> </p><p>Rok 2014 přináší postupné akceptování měny různými institucemi a společnostmi, např. Microsoft, Dell nebo Wordpress. Nejvíce negativní zprávou však bylo, když začátkem února 2014 jedna z největších bitcoinových burz, Mt. Gox, pozastavila obchodování s odkazem na technické problémy. Do konce měsíce pak společnost podala žádost o ochranu proti bankrotu, když prohlásila, že bylo ukradeno celkem 744 000 bitcoinů. Následoval pokles kurzu na 550 dolarů za jednotku (viz bod 5 grafu). Cena i nadále klesala kvůli falešné zprávě týkající se zákazu měny v Číně a nejistotě ohledně toho, zda se čínská vláda bude snažit bankám zabránit v práci s digitálními měnovými burzami.</p><p>Rok 2015 byl již pro bitcoin relativně klidný a měna kolísala mezi 200-500 dolary za jednotku a více než 160 000 obchodníků již celosvětově přijímalo platby v bitcoinech. V následujícím roce se měna pohybovala kolem 600 dolarů za jednotku s větším vzrůstem až k 800 dolarům na přelomu října a listopadu. V té době výrazněji oslabil čínský juan oproti dolaru a tato nejistota vedla k masivnímu rozvoji obchodování s kryptoměnou v Číně (viz bod 6 grafu).</p><p>Aktuální rok 2017 se zatím nese v duchu extrémního růstu. Z 800 dolarů na začátku roku se v říjnu přehoupl přes těžko představitelných 6 000 dolarů za jednotku. Proč došlo k takovému vzestupu? Počet firem, které přijímají bitcoin, se stále zvyšuje. V lednu 2017 japonská mediální společnost NHK oznámila, že počet internetových obchodů, které používají bitcoin v Japonsku, se v uplynulém roce zvýšil 4,6-krát. Šéf BitPay, Stephen Pair prohlásil, že velmi výrazně roste objem plateb bitcoiny mezi společnostmi (tzv. B2B transakce). </p><p>Ve strmém letošním růstu byl pouze jeden výrazný pokles a to 12. září, kdy národní banka v Číně plošně zakázala ICO (primární emisi měny) a pohrozila, že omezí obchodování s kryptoměnou. Kurz zareagoval prudkým poklesem až na 2 900 dolarů (viz bod 7). Mezinárodní komentátoři to ale zhodnotili jako jednu z čínských „bublinek“ a o měsíc později už byla měna vesele na nových maximech.</p><p>Bitcoin získává v poslední době především větší legitimitu mezi zákonodárci a finančními společnostmi. Například Japonsko schválilo zákon o přijetí bitcoinu jako zákonné platební metody, Rusko zas oznámilo, že legalizuje použití kryptoměn. A největší online banka v Norsku Skandiabanken zavádí účty v bitcoinech. Objemy obchodování na burze se v současné době nadále zvyšují. Například za půl roční období vykázala mexická burza Bitso nárůst obchodování o 1 500 %! Nebo společnost Poloniex se chlubí nárůstem o více než 600 % aktivních online obchodníků a zpracovávala o 640 % více transakcí v období mezi lednem a květnem 2017. </p><p>Zajímavá událost se odehrála 1. srpna 2017, kdy se bitcoin rozdělil na dvě odvozené samostatné digitální měny, klasické bitcoiny (BTC) a Bitcoin Cash (BCH). Nová měna vznikla z důvodu technického řešení problému pomalého ověřování transakcí a neměla na vývoj hodnoty větší vliv.  </p><p>​V příštím článku​ se zaměříme na bitcoin v českém prostředí a související legislativu, sledujte nás!​<br></p><p> <em>Jan Čermák</em></p><p> <em><br></em></p>
Umíme si poradit s mongolským Jamesem Bondemhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/Foxconn.aspxUmíme si poradit s mongolským Jamesem Bondem<p>Foxconn je obrovská nadnárodní firma s kořeny na Tchaj-wanu a s pobočkami po celém světě. Zaměstnance počítá na miliony a je zastoupen v mnoha zemích. Pobočka Foxconnu v České republice má asi 5000 zaměstnanců. A právě sem jsme dodali aplikaci pro koordinaci práce zaměstnanců na zakázkách. Český Foxconn již dlouhé roky úspěšně zvládá dynamicky reagovat na objednávky zákazníků zaměřené na výrobu kompletních IT řešení i jednotlivých součástek do nejrůznějších zařízení. Každodenní koordinace lidí a výrobních linek a jejich přizpůsobení právě zpracovávaným zakázkám a jejich technologickým specifikům představuje nejen logistický oříšek, ale i zdroj potenciálního stresu. Foxconn se ovšem o své lidi snaží starat co nejlépe a tak se rozhodl vytvořit mobilní aplikaci pro přehlednou a efektivní koordinaci směn. Ukázalo se, že téměř všichni zaměstnanci Foxconnu v Pardubicích používají mobilní telefony s Androidem a tak bylo jasné, že volba padne právě na tuto platformu.<br></p><h2> Jáchyme, hoď ho do m​​obilu </h2><p> Stačilo doplnit zadání, sladit priority a očekávaní od projektu, navrhnout konkrétní podobu řešení, vytvořit wireframy a grafiku celé aplikace. A na tomhle základě už se dá hezky vyvíjet. Musíme vyzdvihnut profesionalitu ze strany Foxconnu, s jakou přistupoval k průběhu celého projektu. Zatímco Cleverlance vyvíjela mobilní aplikaci, Foxconn měl na starosti serverovou část projektu. Byl to ukázkový příklad, jak má vypadat spolupráce při agilním vývoji mezi dvěma firmami. </p><p> Co tedy taková aplikace umí? Koordinaci lidí na konkrétních stanovištích pro každou směnu, evidenci absence a pracovního volna, přehledný kalendář směn nebo automatické notifikace. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Foxconn/screenshoty.png" alt="" /> <br> </p><p> Překvapivě největší oříšek nebyl technického, ale lingvistického charakteru: v pardubickém Foxconnu uslyšíte mnoho cizích jazyků, firma spolupracuje s Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, pořádá multikulturní týdny či oslavy nového lunárního roku pro pracovníky z asijských regionů. Koordinace zaměstnanců proto neznamená pouze logistickou, ale i lingvistickou výzvu. Vedle obvyklé mutace aplikace v češtině a angličtině bylo třeba dopracovat ještě mongolštinu, v níž, je potřeba to přiznat, většina lidí plynule nehovoří. Překladatel nemusel pouze nalézt odpovídající mongolské výrazy, ale i způsob, jak přeložená sdělení vměstnat do designu aplikace - podle všeho se mu to zdařilo výborně. </p><h2> Špio​​​ni a my </h2><p> Svět velkého byznysu se nicméně pojí i s velkými riziky, proti kterým je potřeba se bránit. Foxconn jako firma neustále roste a pokud nemá tento trend být narušen, musí se také aktivně snažit zamezit průmyslové špionáži. V někom to může vzbuzovat úsměvnou představu tajného agenta, jehož misí je zjistit, kdy paní Nováková musí vstávat ve středu do práce. Nebezpečí úniku know-how a jiných firemních informací ovšem představuje reálnou hrozbu. Právě proto tedy interní aplikace pro koordinaci směn musela být dobře zabezpečena tak, aby do ní nemohla vstoupit osoba, která není evidovaná společností Foxconn CZ. </p><p> Vývoj aplikace pro Foxconn nás tedy donutil přemýšlet o efektivním plánování i o špionovi třeba z Mongolska. Podle spokojenosti zákazníka můžeme soudit, že se nám úkol povedl. </p><p>Spolupráce s Foxconnem byla navíc oboustranně příjemná. Velmi jsme si užili výhodu, která na řadě projektů chybí: totiž zde jsme přibližně znali počet uživatelů a mohli jsme aplikaci testovat přímo s nimi. Takové uživatelské testování někdy nebývá možné, zvlášť u bankovních aplikací, kde může počet klientů přesahovat stovky tisíc nebo klidně miliony. Tady jsme postupně mohli aplikaci dotvářet přesně tak, jak bylo ideální pro potřeby zaměstnanců, a ušili jsme jejich interní systém skutečně na míru. </p><p>​<br></p>
Klikaté cesty žen, které hýbou IThttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/zeny-v-IT-3.aspxKlikaté cesty žen, které hýbou IT<p>​​Stereotypy mají velmi nepříjemnou vlastnost, že umí zkreslit realitu do té míry, až nakonec začne fungovat podle nich. Proto neleží jádro propasti mezi zastoupením mužů a žen v IT v dostupném vzdělání či nedostatku externí motivace, ale v kulturním povědomí o oboru. “Mužskou záležitost” činí z informačních technologií stereotyp, který řídí rozhodnutí a vnímání lidí. Jednak se jedná o některé ze zástupců IT oboru, zodpovědných za najímání nových kolegů. Tam proti tomu lze bojovat a společnosti jako Cleverlance se aktivně snaží hledat ty nejlepší, bez ohledu na pohlaví. Tvrdším oříškem může být neochota talentovaných žen vstoupit do oblasti, kterou vnímají jako nepřátelskou či zbytečně obtížnou. Proto je potřeba hledat příklady žen, které pochopily, že se v IT dokáží uplatnit stejně dobře či líp, jako jejich mužští kolegové. O tom, že takové kariérní cesty mohou být někdy trochu klikaté, se přesvědčíme na příkladu z naší společnosti i z historie oboru. </p><h2> Umě​​​ní neztratit hlavu </h2><p> Monika pracuje už více než dva roky v Cleverlance jako Product Coordinator. Jejímu rozhodnutí přejít do společnosti předcházelo dlouhé období, kdy si myslela, že IT pro ni není ta správná volba. A to přesto, že jí celý život zajímaly počítače a má vynikající matematické myšlení. Jako schopná designérka se nejdříve živila navrhováním webových stránek, ale po nějaké době zatoužila po změně. Ačkoliv sama popisuje svůj první pohovor v Cleverlance jako menší katastrofu, zřejmě asi trošku přehání, protože na jeho základě byla přijata a mohla začít rozvíjet svůj potenciál naplno. </p><p> První půlrok na pozici Product Coordinatora dal Monice zabrat. Byla to podle jejích slov brutální změna oproti předchozímu zaměstnání. Musela se během relativně krátké doby naučit orientovat v detailech projektů a koordinovat práci členů týmu s přáními klienta, který očekává produkt odpovídající konkrétním potřebám firmy. Občas je také potřeba naskočit do již rozjetého vlaku, když se přebírá projekt po předchozím koordinátorovi. Mezi projekty, na nichž se Monika podílí, patří například vývoj interních aplikací pro nadnárodní megafirmu Foxconn či naši domácí společnost Happy End. A soudě podle spokojenosti těchto zákazníků, zvládla svůj přerod v ajťačku s přehledem. Nepřestává se ale učit a sbírat nové zkušenosti, například proniká do tajů Javy, kvůli její práci na produktech pro platformu Android. </p><h2> Dáma jmén​​​em Steve </h2> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/zeny-v-IT-2/_steve.jpg" alt="" style="margin:10px 20px 5px 15px;width:100px;float:right;" /> ​Monika se rozhodla do It přejít v době, kdy přece jenom nemusí bojovat s větrnými mlýny stereotypů v maximálních otáčkách. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Shirley" target="_blank">Stephanie "Steve" Shirley</a> se o to pokusila v době, kdy se velikost běžného počítače počítala v metrech čtverečních. V Anglii 50. let tyto obří přístroje pomáhala navrhovat a sestrojit pro potřeby Britské pošty. Byla si dobře vědoma toh​o, jakou nevýhodu mají schopné ženy v jejím oboru čistě jen kvůli svým chromozomům. Proto založila programátorskou firmu, která téměř výhradně zaměstnávala ženy a to do doby, než tento plán paradoxně nabouralo nařízení o rovnoprávnosti v pracovních příležitostech. Za svoji snahu a pozdější filantropickou činnost si “Steve” (označovala se mužským jménem, aby předešla automatickému ignorování své firmy na tehdejším trhu) vysloužila šlechtický titul. <div><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/zeny-v-IT-2/_Mary_Allen_Wilkes_Portrait.jpg" alt="" style="margin:10px 20px 2px 15px;width:200px;float:right;" />Ještě mnohem zvláštnější kariéru měla <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Allen_Wilkes">Mary Allen Wilkesová</a>. Když se rozhodovala, čemu by se chtěla v životě věnovat, nejvíce jí lákala právnická praxe. Od toho ji ovšem ale odrazovali učitelé in přátelé - kvůli tomu, že právo bylo vnímáno jako mužský obor. Wilkesová se pak stala programátorkou a nejvíce známá se stala její práce s přístrojem LINC, možná prvním osobním počítačem vůbec. Její úspěchy v oblasti technologií ji pak otevřely cestu k na plnění jejích životních ambici - Mary Allen se stala v roce 1975 právničkou​. </p><p> IT se rozvíjí obrovskou rychlostí a firmy nutně potřebují schopné lidi, aby udržely krok s konkurencí. Proto bychom se měli snažit bojovat se stereotypy, které mohou zabránit talentovaným a schopným ženám rozhodnout se hledat si kariéru v této oblasti. A jedním z dobrých způsobů, jak zkreslení reality odčinit, může být představení žen, které se aktivně podíleli a podílí na rozvoji této oblasti. </p><p> <i>Lukáš Horák</i></p></div>
Case Study - Škoda Auto - TNT/MPDhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/CaseStudy-Skoda.aspxCase Study - Škoda Auto - TNT/MPD​<span style="text-align:justify;">​​​Všichni víme, že <strong>ŠKODA AUTO a.s. </strong>(dále ŠA), je největší český výrobce automobilů a jeho výrobky se prodávají na trzích celého světa. Pro monitoring a podporu rozvoje své celosvětové distribuční sítě využívá informační systém TNT a jeho mobilní verzi MPD. Informační systém nachází uplatnění v business oblastech, jako Prodej, Trénink, Servis, kde dochází ke komunikaci jednotlivých odborných útvarů ŠA​ s importéry ve všech zemích, kde ŠA působí. Jedním z cílů informačního systému TNT je podpora přehledné komunikace s ohledem na potřeby rozvoje distribuční sítě.</span> <p> Důležitá je přitom podpora a monitoring <strong>minulého</strong>, <strong>současného</strong> i <strong>budoucího</strong> stavu pomocí komunikace s využitím unifikovaných workflows, automatických reportů či individualizovaných přehledů. V roce 2016 ŠA vypsala výběrové řízení na dodavatele služeb pro rozvoj a podporu informačního systému TNT a MPD. Tohoto výběrového řízení jsme se úspěšně zúčastnili a již v listopadu 2016 započala spolupráce mezi ŠA a Cleverlance.</p><p> Od počátku spolupráce bylo pro naplnění cílů ŠA zapotřebí efektivně převzít informační systém od původního dodavatele a plynule navázat na implementaci rozvojových požadavků. Proto jsme jako nový dodavatel museli definovat, naplánovat a řídit přechod informačního systému mezi předchozím dodavatelem a námi jako novým dodavatelem. Následně jsme provedli hloubkový audit stavu informačního systému a stav jsme popsali. Bylo nutné doplnit chybějící dokumentaci. To vše souběžně s převzetím podpory informačního systému a s analýzou nových požadavků a jejich implementací ještě před samotným dokončením převzetí informačního systému.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/CaseStudy-Skoda/specifika.png" alt="" style="margin:10px;width:500px;height:431px;" /> <br> </p><h1>Cesta k řešení<br></h1><p>Abychom se dostali k úspěšnému cíli, bylo třeba ve správném pořadí učinit řadu kroků, synchronizovat mnoho osob a procesů a to vše tak, aby nikdo z uživatelů aplikací nezaznamenal žádné problémy. Přečtěte si, co všechno taková zdánlivě jednoduchá věc obnáší:</p><h2>​Nezbytné kroky pro zahájení spolupráce<br></h2><ul><li>​​Proběhlo úvodní setkání všech zúčastněných stran a jejich lidí klíčových pro převzetí informačního systému, kde jsme představili rámcový harmonogram postupu prací.<br></li><li>Vydefinovali jsme komunikační matici, zodpovědnosti, způsoby komunikace a cesty, jak upozornit na nedostatky a jak je řešit bez prodlení.<br></li><li>Naplánovali jsme celé převzetí projektu, vydefinovali jsme milníky a termíny pravidelných schůzek pro reportování stavu celé situace na klíčové osoby. <br></li><li>Zahájili jsme schůzky, podle právě dohodnutého harmonogramu.​ <br></li></ul><h2></h2> <span style="font-size:26px;color:#7d3cbe;font-family:source-sans-pro-light, open-sans, sans-serif;">Průběžné převzetí</span><span style="font-size:26px;color:#7d3cbe;font-family:source-sans-pro-light, open-sans, sans-serif;"> díla</span><br> <li> <font color="#7d3cbe" face="source-sans-pro-light, open-sans, sans-serif"> <span style="font-size:26px;"></span></font>Dle plánu jsme realizovali workshopy podle oblastí týkající se testování, analýzy, vývoje, projektového řízení a ekonomiky. Workshopy proběhly za účasti klíčových osob zákazníka. Z naší strany byla zajištěna účast potřebných lidí podle jejich rolí v projektu. Některé role se na schůzkách překrývaly pro urychlení postupu prací. Například analytik se zúčastnil společně s testery workshopu pro předání testů a zároveň vývojáři přišli na některé analytické schůzky. <br></li><li>Provedli jsme audit přebraného kódu, dokumentace a grafických podkladů. Pro zákazníka jsme rovnou veškeré auditované materiály ukládaly do wiki, aby zákazník měl aktuální dokumentaci a mohl sledovat postup přebírání.<br></li><li>Vydefinovali jsme obsah tranzice a zahájili jsme analýzy nových požadavků. <br></li><li>Průběžně jsme poskytovali podporu na úrovni vývoje, analýz, testů a architektury a rovnou jsme navrhovali zlepšení:</li><blockquote style="margin:0px 0px 0px 40px;border:none;padding:0px;"><li>příkladem je využití verzovacího systému GIT; </li></blockquote><blockquote style="margin:0px 0px 0px 40px;border:none;padding:0px;"><li>​definování nového procesu předávání kódu a přímá realizace už při přebírání.</li></blockquote><li>​Začal vývoj nových požadavků ještě před samotným ukončením tranzice, aby se dodržela kontinuita vývoje a provozu informačního systému.<br></li><li>Převzali jsme dokumentaci, kód informačního systému, grafické podklady a příručky.</li><h2>První ostrá ​verze je na sv​ětě!</h2><li>V průběhu přebírání jsme vydefinovali strategii, jak postupovat s dalším technologickým rozvojem a navrhli plán implementace.<br></li><li>Vývojový tým se začal podílet na opravách chyb a implementaci nových požadavků.<br></li><li>Již druhý týden po převzetí informačního systému jsme realizovali první novou verzi, kterou jsme vyvíjeli během doby přebírání na základě požadavků zákazníka.<br></li><li>Zahájili jsme poskytování supportních služeb pro běžný provoz.<br></li><li>Přetestovali jsme informační systém.<br></li><li>Společně s ŠA jsme nastavili pravidla spolupráce. <br></li><li>Proškolili jsme celý dodavatelský tým.</li><h2>​​Přidaná hodnota​</h2><p>​​Proces přebírání informačního systému a následné spuštění do ostrého provozu jsme zvládli. Díky zkušenému týmu jsme v dohodnutém čase i v dohodnutém rozsahu vydali první vlastní verzi již po 2 týdnech od převzetí. Kromě toho jsme v rámci řízení tranzice poskytli další přidanou hodnotu, a to konkrétně:</p><li>Navrhli jsme společně formu přebírání tak, abychom při této práci rovnou aktualizovali zákazníkovi data v jeho vlastním prostředí WIKI​.<br></li><li>Při přebírání jsme doporučili technologická zlepšení, jako jsou například: přechod na GIT, využití automatického buildování, spouštění testů po procesu kompilace kódu. Veškeré tyto nástroje zároveň přímo vkládáme do prostředí zákazníka. <br></li><li>Provedli jsme audit kódu, který ukázal na nedostatky a ty jsme rovnou začali opravovat. Příkladem jsou kritické chyby v kódu, které ukazuje námi doporučený analytický nástroj. <br></li><li>Provedli jsme audit stavu dokumentace analýz, ale zároveň i testů. K výstupu jsme rovnou doporučili nové formy zpracování, které se dodnes používají a stále se hledají cesty ke zlepšení. <br></li><li>Ujali jsme se a úspěšně zvládli řízení celého procesu přechodu informačního systému z jednoho dodavatele na druhého.<br></li><li>Díky veškerým aktivitám výše jsme zákazníkovi řekli, v jaké stavu celé dílo je a jak je možné jej posouvat.</li><h2>Klient je spokojen, máme radost!</h2><p>​​​​„<em>J</em><em>e nám potěšením konstatovat, že dosavadní již skoro roční spolupr​​áce probíhá na velmi vysoké úrovni. Ve firmě Cleverlance jsme našli spolehlivého a technologicky zdatného partnera, který je schopen plnit naše přání a požadavky a dokonce často přichází s vlastními inspirativními nápady a vstupy. Za to všem ​jejím zaměstnancům podílejícím se na projektu TNT patří velký dík a těšíme se na úspěšné pokračování naší spolupráce i do budoucna.</em>“ napsal nám Pavel Knespl, projektový koordinátor VBO-Network development and Corporate design. <br></p><div><h2>Závěr ​</h2><p>"<em>Podařilo se nám projekt převzít od předchozího dodavatele, zároveň úspěšně projít celou „tranzicí“ a zvýšit tempo rozvoje informačního systému TNT a MPD. Je příjemné se na projektu potkat se zákazníkem, který má jasnou představu o prioritách a motivovaný projektový tým,</em>" chválí si spolupráci projektový manažer za Cleverlance, Petr Kořenek. </p><p></p><p></p><p></p><p>​</p></div>
Člověče, nezlob se, máš konkurencihttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/board-games.aspxČlověče, nezlob se, máš konkurenci<p>​​Deskové hry nejsou pouze krabice, na které se práší pod postelí, nebo občasná záminka pro rundu panáků vodky (padne šestka - piješ). Ani se nejedná o výsadní koníček malé skupinky nadšenců, kteří jako jediní dokážou proniknout do tajů složitých pravidel. Během několika posledních let se z hraní deskových her stalo plnohodnotné dynamické hobby, o které se lze dělit s přáteli - a to v jakémkoliv věku. Mluvit obecně o všech deskových hrách by bylo trochu jako snažit se recenzovat každou napsanou knihu - existuje nepřeberné množství žánrů, tematických zaměření či her vhodných pro určité příležitosti. Proto se v tomto krátkém úvodu do světa kostek, karet, falešných peněz a plastových panáčků soustředím na několik moderních trendů, které by mohly potencionální hráče zaujmout. </p><h2> Bojovat, závodit​ - ale spolu </h2><p> Obraz, který vytane na mysli při zmínce o deskových hrách, je skupinka lidí snažících se navzájem porazit a stát se jediným vítězem. Moderním trendem jsou ale spíše kooperativní hry, v nichž několik hráčů spolupracuje na jednom cíli. Jedním z nejoblíbenějších příkladů (který osobně doporučuji) je <a href="https://www.svet-deskovych-her.cz/produkty/650/pandemic">Pandemic</a>, hra, v níž si můžete vyzkoušet práci epidemiologických expertů v boji se zákeřnou nemocí rychle se šířící po celém světě. Svoje téma si vybere každý, ať už máte rádi sci-fi, fantasy nebo nádech hororu. Kooperativní hry jsou ideální pro rodiny a lidi, kterým vadí přílišná soutěživost. </p><h2> Jednou a dost ​​není dost </h2><p> Pandemic má i trochu odlišnou verzi, nazvanou <a href="https://www.svet-deskovych-her.cz/produkty/4021/pandemic-legacy-rok-1-modra-krabice">Pandemic Legacy</a>, která je součástí velmi žhavého trendu ve světě deskových her. Místo herní plochy, která se nemění a poskytuje vždy stejné příležitosti, se u tzv. “Legacy” her počítá každé vaše rozhodnutí. Jejich trik spočívá v tom, že na rozdíl od běžných her si s sebou hrací plocha nese následky předchozích sezení. Když se vloudí chybka a díky nepozornosti vybuchne na Madagaskaru atomová bomba, pak se na největší ostrov už nikdy v rámci hry nepodíváte. Mechanismem pro trvalé změny bývají nálepky nebo klidně i zcela nové hrací plochy, které musí zůstat nerozbalené, dokud nenastane ta správná příležitost či katastrofa. Pokud by vám náhodou nevyhovovalo téma apokalyptické epidemie, můžu vřele doporučit <a href="https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/seafall">SeaFall</a>, v níž se můžete stát dobrodruhem (nebo bídákem) na moři. </p><h2> Kickstartovaná​​ revoluce </h2><p> Jedním z nejdůležitějších aspektů dnešního boomu deskových her je existence a oblíbenost crowdfundingových platforem typu Kickstarter nebo Indiegogo. Novým i ostřílený​​​​m tvůrcům se tak do ruky dostává možnost, jak svoje nápady přímo spojit s fanoušky. Odpadá tak pro ně nutnost obíhat vydavatelství, která nerada riskují a do skutečně originálních konceptů obvykle​ neinvestují​. Čímž vytváří niku, zaplněnou myriádou projektů financovaných přímo hráči. Mezi nejúspěšnější projekty patří například <a href="https://www.svet-deskovych-her.cz/produkty/4977/gloomhaven">Gloomhaven</a> nebo <a href="https://www.svet-deskovych-her.cz/produkty/4996/scythe-cz">Scythe​</a>. Nebavíme se zde o nijak malých částkách nýbrž o milionech dolarů, které dokazují, že vynikající hry si dokáží nalézt publikum i mimo klasické prodejní kanály. Neznamená to ale, že by klasická, velká vydavatelství zahálela. Naopak, tím, že lidé prokazují popularitu deskových her jejich podporou v crowdfundingu, umožňují i zavedeným firmám uvádět na trh novinky či znovu vydávat staré, ale oblíbené hry. </p><h2> Digitální ​desky </h2><p> Přestože krása deskových her spočívá ve společně strávených chvílích v reálném světě, přicházejí jejich autoři na nové způsoby, jak využít nejrůznější digitální zařízení, která většina z nás má neustále při sobě. Mobilní telefony a tablety mohou například ulehčit námahu při zapisování průběhu hry a výpočtu finálních výsledků. Aplikace spojená s hrou si navíc dokáže (na rozdíl od jednotlivých hráčů) zapamatovat průběh předchozích her a poskytuje dlouhodobou “paměť”, kterou ocení hráči zejména u náročnějších her s průběhem na etapy. Protože ne všichni mají neustálý přístup ke skupině spoluhráčů, začínají se objevovat i čistě digitální verze celých her, a to včetně klasik, jakou je <a href="https://www.microsoft.com/cs-cz/store/p/carcassonne/9wzdncrdfdbq">Carcasonne</a>. </p><p> Deskové hry představují skvělý způsob, jak si se svými přáteli užít mnoho hodin zábavy. Velká kolekce her sice dokáže slušně provětrat peněženku, ale čím dál více se objevují specializované kavárny a obchody, jež umožňují si vybrat z nabídky nápojů i deskových her. Díky jejich rozmachu v posledních letech​ si každý má možnost najít správný okruh her pro správný okruh spoluhráčů. Oproti počítačovým hrám si nezahrajete s umělou inteligencí či člověkem sedícím na druhém konci světa, kterého nemůžete zlehka praštit, když ho nachytáte, jak švindluje. Pro dosud nezasvěcené nezbývá než říct, že se rozhodně vyplatí nebát se a zahrát si. </p><p>​<i>Lukáš Horák​</i><br></p>​